Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne for Advokatfirmaet Flemming Jensen (i det følgende benævnt ”Advokatfirmaet”) gælder for enhver opgave, som Advokatfirmaet påtager sig, med mindre andet er skriftligt aftalt. Der tages forbehold for senere ændringer i forretningsbetingelserne. Advokatfirmaets til enhver tid ajourførte forretningsbetingelser findes på vores hjemmeside: www.fjlaw.dk.

Ved siden af forretningsbetingelserne udøves der advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler samt retsplejelovens regler om advokater.

Alle advokater, der er ansat i Advokatfirmaet, har advokatbeskikkelse fra Justitsministeren i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder tilsyn med overholdelsen af de advokatetiske regler og reglerne for behandling af betroede midler. Oplysninger om Advokatsamfundet findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

1. Modtagelse af sagen - hvidvaskregler og interessekonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler afklarer vi først, at der ikke foreligger en interesse– eller habilitetskonflikt, som kan hindre, at vi kan påtage os opgaven.

Ved modtagelsen af sagen er Advokatfirmaet i henhold til hvidvasklovens regler forpligtet til at indhente og opbevare legitimationsoplysninger om klienten, hvis den konkrete sag er omfattet af hvidvaskloven. Det betyder, at vi ved etablering af klientforholdet skal indhente oplysninger om klientens navn, adresse og CPR-nr. eller CVR nr. samt indhente billedlegitimation. Hos udenlandske klienter skal vi indhente identitetsoplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. eller CVR nr.

For selskabers og fondes vedkommende er Advokatfirmaet forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabets/fondens reelle ejerforhold.

Identitetsoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven behandles alene med henblik på opfyldelse af Advokatfirmaets forpligtelser i henhold til denne lov. Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvasklovens bestemmelser i 5 år efter klientforholdets afbrydelse.

Hvis sagen kræver, at der oprettes en klientkonto, er Advokatfirmaet forpligtet til at videregive klientens identitetsoplysninger til det pengeinstitut, hvori klientkontoen oprettes, således at pengeinstituttet kan overholde sine forpligtelser efter hvidvaskloven.

Advokatfirmaet er desuden forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Advokatfirmaet er i den forbindelse også forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) eller Advokatsamfundet.

2. Ordrebekræftelse

Når Advokatfirmaet modtager en sag fra en klient, oplyser Advokatfirmaet klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, medmindre dette allerede fremgår af sammenhængen. Advokatfirmaet oplyser desuden om, hvilke medarbejdere der vil være tilknyttet sagen.

For så vidt angår fastsættelse af vores honorar henvises til punkt 4.

3. Dansk ret

Rådgiverne hos Advokatfirmaet er alle kvalificeret til at rådgive om forhold omfattet af dansk ret, herunder EU-ret. Advokatfirmaets rådgivning er begrænset til dansk ret, medmindre andet udtrykkeligt aftales i forbindelse med den konkrete opgave.

4. Honorering og fakturering

Advokatfirmaet fastsætter honoraret for sagens behandling på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår:

  • Det anvendte tidsforbrug.
  • Om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres, herunder om arbejdet har måttet udføres uden for normal åbningstid, eller om der har været tale om en hastesag.
  • Hvem, der har medvirket til at løse opgaven.
  • Opgavens karakter, omfang og kompleksitet.
  • Sagens værdi og betydning for klienten.
  • Det ansvar, der er forbundet med at løse opgaven.
  • Det opnåede resultat.

Det kan være vanskeligt ved sagens modtagelse at fastsætte et fast honorar, men efter anmodning giver vi gerne et begrundet overslag. I forbrugerforhold giver vi skriftligt oplysninger om honorarets størrelse m.v., herunder salæroverslag, uanset om klienten anmoder om det.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg, herunder tinglysningsafgifter, retsafgifter, gebyrer, udgifter til syns- og skønsmænd og andre sagkyndige, rimelige rejse- og opholdsudgifter, udgifter til forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter, eventuelle udgifter til oversættelse, udgifter til forbindelsesadvokater m.v., er ikke omfattet af vores honorar og betales af klienten ved siden af honoraret. Opremsningen er ikke udtømmende.

Normalt fakturerer Advokatfirmaet månedsvis bagud. Der kræves dog som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne udgifter. I enkelte sager, f.eks. sager, der har ligget stille i en længere periode, kan udgangspunktet fraviges således, at der i stedet faktureres efter en længere periode, f.eks. 3 eller 6 måneder. I korterevarende sager faktureres normalt kun ved sagens afslutning. I retssager faktureres som minimum for hver instans, hvis sagen ankes.

Betalingsbetingelserne er netto 10 dage. Ved forsinket betaling beregnes renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

5. Depositum

I visse tilfælde anmoder Advokatfirmaet om et depositum til dækning af hele eller dele af det honorar, som det forventes, at sagen vil udløse. Depositum er klientmidler og behandles i overensstemmelse hermed, jf. punkt 6.

6. Klientmidler

Alle midler, som vores klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti, og alle midler indsættes på en klientkonto. Tilskrevne renter på klientkontoen tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Klienten betaler renter, der debiteres en separat klientkonto som følge af, at denne forrentes med negativ rentesats, ligesom klienten betaler eventuelle gebyrer, som det kontoførende pengeinstitut måtte debitere i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse og lukning af en separat klientkonto.

Særligt vedrørende begrænset dækning efter indskydergarantireglerne

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, som De/Deres virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som for de penge De selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over EUR 100.000, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder, at De potentielt - hvis banken bliver nødlidende - vil miste beløb ud over EUR 100.000. Hvis De/Deres virksomhed både har penge på egne konti, på separate klientkonti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan De kun få dækket i alt EUR 100.000 via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til EUR 10 mio. Advokatanpartsselskabet Flemming Jensen påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Advokatanpartsselskabet Flemming Jensen har samleklientkonti i pengeinstitutterne Danske Andelskassers Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Spar Nord Bank A/S og Sydbank A/S.

7. Fortrolighed og insider viden

Advokatfirmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget fra vores klienter eller om vores klienter med største fortrolighed. Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet er underlagt tavshedspligt.

Enhver medarbejder hos Advokatfirmaet er endvidere omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer. Advokatfirmaet har udarbejdet et internt regelsæt, som regulerer medarbejdernes handel med værdipapirer samt medarbejdernes behandling af intern viden.

8. Ansvar og forsikring

Advokatfirmaet er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvaret for Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere er dog for så vidt angår advokat Flemming Jensen begrænset til et beløb på maksimalt DKK 30.000.000,00 pr. forsikringsår, og for så vidt angår de øvrige advokater begrænset til et beløb på maksimalt DKK 2.500.000,00 pr. forsikringsår, dog med en fælles overdækning på DKK 10.000.000,00 pr. forsikringsår for de øvrige advokater.

Bestyrelsesansvar er omfattet inden for dækningen af formueansvar med ialt DKK 10.000.000,00 pr. skade og i alt pr. år pr. advokat. Dette gælder dog ikke for dækning af bestyrelsesposter, hvor der er tegnet særskilt bestyrelsesansvarsforsikring.

Advokatfirmaet har efter nærmere aftale mulighed for konkret at forhøje ansvarsdækningen og dermed de anførte begrænsninger af vores erstatningsansvar, hvis en klient ønsker, at Advokatfirmaet skal påtage sig et større ansvar vedrørende et konkret projekt. Advokatfirmaet foreslår selv klienten, at ansvarsdækningen forhøjes, hvis en forhøjelse af ansvarsdækningen i den konkrete sag anses for relevant, f.eks. som følge af de involverede værdiers størrelse.

Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v.

Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet har henvist klienten til, og Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere hæfter heller ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatfirmaet efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

9. Opbevaring af sagsakter

Advokatfirmaet opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres til klienten senest ved afslutning af sagen. Om opbevaring, sletning, indsigt i data m.v. henvises i øvrigt til vores privatlivspolitik, der kan findes på vores hjemmeside www.fjlaw.dk/privatlivspolitik.

10. Anvendelse af Advokatfirmaets rådgivning

Advokatfirmaets rådgivning er målrettet den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsgodkendelse. Advokatfirmaet er alene ansvarlig over for klienten for den rådgivning, der er ydet, og tredjemand kan ikke støtte ret på rådgivningen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Advokatfirmaet leverer til klienten i forbindelse med arbejdets udførelse, men Advokatfirmaet har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

11. Lovvalg, værneting og tvister

Eventuelle tvister som følge af Advokatfirmaets rådgivning er underlagt dansk ret. Retssag om Advokatfirmaets rådgivning kan alene indbringes for de danske domstole.

Derudover kan tvister om Advokatfirmaets rådgivning indbringes for advokatmyndighederne som nedenfor anført.

Advokaterne hos Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 

I tilfælde af en tvist om Advokatfirmaets sagshåndtering eller om salær opkrævet af Advokatfirmaet kan klienten klage til: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

12. Generelle oplysninger om Advokatfirmaet

Advokatfirmaet er i medfør af de advokatetiske regler forpligtet til at give sine klienter oplysninger om en række generelle forhold hos Advokatfirmaet. Med henblik på opfyldelse af denne oplysningspligt henvises til det til enhver tid anførte på vores hjemmeside: www.fjlaw.dk under fanen ”Om FJLAW”, ”Generelle oplysninger om FJLAW”.

13. Behandling af personoplysninger

I forbindelse med Advokatfirmaets rådgivning til klienter behandler Advokatfirmaet personoplysninger. Der henvises til Advokatfirmaets privatlivspolitik, hvor retningslinjerne for Advokatfirmaets behandling af personoplysninger er nærmere beskrevet. Privatlivspolitikken er tilgængelig her.