Privatlivspolitik

Advokatfirmaet Flemming Jensen tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

1.  Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Advokatanpartsselskabet Flemming Jensen er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vores kontaktoplysninger er:

Advokatanpartsselskabet Flemming Jensen (herefter ”Advokatfirmaet Flemming Jensen”)

CVR nr. 31 60 58 73

Dalgasgade 29A, 3.

7400 Herning

E-mail: info@fjlaw.dk

Telefon: 97 12 00 31  

2.  Formålene med behandling af personoplysninger og kategorier af personoplysninger

2.1  Personoplysninger i klientforhold

Advokatfirmaet Flemming Jensen behandler personoplysninger om dig som klient for at kunne levere den aftalte juridiske rådgivning til dig. Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at vi kan levere den aftalte rådgivning til dig.

Personoplysninger vil blive indsamlet og behandlet, når der etableres et nyt klientforhold. Det kan også være nødvendigt at indsamle yderligere personoplysninger, mens klientforholdet består.

Indsamlingen af personoplysninger sker typisk ved, at du selv giver os oplysningerne. Personoplysningerne kan også indsamles fra andre end dig. Eksempelvis kan personoplysninger indsamles fra domstole, andre offentlige instanser, offentlige databaser, modparter, revisorer og andre rådgivere, vidner m.v.  

2.2  Personoplysninger i andre forhold end klientforhold

Hvis du er modpart eller på anden vis involveret i en sag, som varetages af Advokatfirmaet Flemming Jensen, behandler vi de oplysninger om dig, der indgår i sagen. Det vil ofte være oplysninger om dit navn og adresse, men det kan også være andre typer af personoplysninger, herunder f.eks. dit CPR-nr.

Vi indsamler og behandler også personoplysninger med det formål at udføre opgaver, som vi har påtaget os over for domstolene, eller som domstolene har pålagt os. Det kan fx være i forbindelse med vores arbejde som bobestyrer, kurator, skifterettens medhjælper i gældssaneringssager, likvidator i tvangsopløsningssager eller beskikket forsvarer i straffesager.

For at kunne samarbejde med leverandører og øvrige samarbejdspartnere indsamler og behandler Advokatfirmaet Flemming Jensen de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre samarbejdet, herunder for at kunne opfylde vores forpligtelser over for leverandører og øvrige samarbejdspartnere. I disse tilfælde indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og øvrige kontaktoplysninger.

Vi bruger ligeledes cookies på vores hjemmeside. Se vores cookie-politik her.  

2.3             Kategorier af personoplysninger

Vi registrerer typisk følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Adresse
 • Evt. CVR-nummer

Derudover kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger for at kunne levere en tilstrækkelig rådgivning i din sag. Det kan f.eks. være:

 • CPR-nummer
 • Betalingsoplysninger og skatteoplysninger
 • Oplysninger om økonomiske forhold
 • Oplysninger om ansættelsesforhold
 • Oplysninger om civilstand og andre oplysninger om familiære forhold
 • Oplysninger om strafbare forhold
 • Oplysninger om helbred
 • Oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

Vi kan også være forpligtet til at indhente information om dig i henhold til reglerne i hvidvaskloven. Hvis vi er forpligtet til at indhente identitetsoplysninger om dig i henhold til hvidvaskloven, indsamler og behandler vi identitetsoplysninger som navn, CPR-nummer, pasnummer, kørekortnummer, kopi af pas, sundhedskort eller kørekort mv. 

2.4            Pligt til at give personoplysninger

I de fleste tilfælde giver du os frivilligt personoplysningerne for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt med os eller en tredjepart eller for at kunne gøre et retskrav gældende. Der kan dog også være tilfælde, hvor du er forpligtet til at give os personoplysninger. Det kan fx være CPR-nummer til brug for indberetning til skattemyndighederne, digital tinglysning, registreringer hos Erhvervsstyrelsen m.v.

Afhængig af den konkrete situation kan konsekvensen ved, at du ikke giver os personoplysningerne, være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor; fx at vi ikke kan levere den aftalte juridiske rådgivning til dig, eller at vi ikke kan opfylde vores forpligtelser som advokat, kurator m.v., eller at vi ikke kan opfylde vores forpligtelser over for offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne.

3.  Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger 

Advokatfirmaet Flemming Jensen behandler kun dine personoplysninger, hvis vi har et retsgrundlag for at behandle dem.

Retsgrundlaget for vores behandling af almindelige personoplysninger kan være:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, c, d eller f, jf. databeskyttelseslovens § 6.

Alt afhængig af den konkrete sag kan vi også behandle følsomme personoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling af følsomme personoplysninger kan være databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b, c, e eller f, jf. databeskyttelseslovens § 7.

Vores legitime interesse i at behandle personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, er administration og drift af vores advokatvirksomhed.

Endelig kan retsgrundlaget for vores behandling af både almindelige og følsomme personoplysninger være et samtykke fra den registrerede, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 6 (almindelige oplysninger), eller databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 7 (følsomme oplysninger).

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger om strafbare forhold er databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4, og retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger om CPR-nr. er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Advokatetiske regler

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger kan også være databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og f, idet Advokatfirmaet Flemming Jensen har en legitim interesse i at behandle personoplysningerne med henblik på at efterleve de advokatetiske regler.

Hvidvaskloven

Ved behandling af identifikationsoplysninger i henhold til hvidvaskloven er retsgrundlaget for vores behandling hvidvaskloven og databeskyttelseslovens §§ 8 og 11, stk. 2 (om CPR-nr.). 

4.  Videregivelse af personoplysninger

Advokatfirmaet Flemming Jensen videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til tredjeparter.

Advokatfirmaet Flemming Jensen videregiver kun personoplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan opfylde formålet med behandlingen af personoplysningerne, eller hvis vi er retligt forpligtede til at videregive dine personoplysninger. Det kan f.eks. være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til skattemyndighederne, andre offentlige myndigheder, et pengeinstitut, en domstol eller voldgiftsret samt modparter og repræsentanter for modparter i sager.

Videregivelse vil i visse situationer kunne ske til andre professionelle rådgivere. Videregivelse til andre rådgivere vil kun ske i forbindelse med at opfylde formålet med behandlingen af personoplysninger.

Når det er nødvendigt, videregiver vi også dine personoplysninger til vores databehandlere, som f.eks. kan være vores IT-leverandør. Vores databehandlere behandler kun personoplysningerne på vores vegne og i henhold til vores instrukser.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine personoplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

5.  Sikkerhed

Alle oplysninger, som er indsamlet af Advokatfirmaet Flemming Jensen, bliver behandlet med et højt fortroligheds- og sikkerhedsniveau. Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi har vedtaget interne retningslinjer og politikker for informationssikkerhed og beskyttelse af persondata, som skal sikre, at vi behandler personoplysninger lovligt, og at vi beskytter dine personoplysninger. Vores medarbejdere bliver undervist i retningslinjerne, og der bliver løbende fulgt op på, at retningslinjerne bliver overholdt. 

6.  Opbevaring af dine personoplysninger

Advokatfirmaet Flemming Jensen behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde formålet med behandling af oplysningerne.

Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 10 år efter afslutningen af din sag, hvorefter personoplysningerne bliver slettet eller anonymiseret. Opbevaringsperioden på 10 år er fastlagt under hensyntagen til forældelsesfristerne for et eventuelt rådgiveransvar. Vi kan i visse tilfælde have behov for at gemme personoplysninger om vores klienter og modparter i længere tid end 10 år, så vi på et senere tidspunkt kan foretage en effektiv kontrol for interessekonflikter i overensstemmelse med de advokatetiske regler.

I inkassosager opbevarer vi dog som udgangspunkt kun dine personoplysninger i 5 år efter afslutningen af din sag, hvorefter personoplysningerne bliver slettet eller anonymiseret.

Personoplysninger, som vi har indhentet efter reglerne i hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter. 

7.  Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på adressen info@fjlaw.dk eller ved at kontakte den medarbejder, der behandler din sag hos os. 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der eventuelt modtager disse oplysninger. 

 • Ret til berigtigelse (rettelse) og sletning

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse, hvilke personoplysninger du mener er urigtige. Herefter undersøger vi, om betingelserne for at rette personoplysningerne er opfyldt. Hvis betingelserne er opfyldt, retter vi personoplysningerne uden unødig forsinkelse. 

 • Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger hos os. Når du henvender dig med en anmodning om at få slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne for at slette personoplysningerne er opfyldt. Hvis betingelserne er opfyldt, sletter vi dine oplysninger uden unødig forsinkelse. 

Selv om du beder om, at vi sletter dine personoplysninger, kan vi fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, hvis vi fortsat har et retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger. Det kan f.eks. være, hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare din henvendelse. 

 • Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller vigtige samfundsinteresser. 

 • Ret til indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.  

 • Ret til at modtage personoplysninger (dataportabilitet)

I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden dataansvarlig. 

 • Behandling af dine personoplysninger på baggrund af samtykke

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke fra dig, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på info@fjlaw.dk eller ved at kontakte den medarbejder, der behandler din sag hos os. 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, stopper vi med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger på et andet retsgrundlag. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder eller behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os på info@fjlaw.dk.  

8.  Undtagelser til Advokatfirmaet Flemming Jensens oplysningspligt 

Som udgangspunkt har du ret til at blive informeret om Advokatfirmaet Flemming Jensens behandling af personoplysninger om dig.

Advokatfirmaet Flemming Jensen er dog underlagt regler om tavshedspligt, som betyder, at vi kan undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis personoplysningerne eller behandlingen af disse er underlagt tavshedspligt. 

Derudover kan vi undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis du antages allerede at være bekendt med oplysningerne, hvis det vil være umuligt for os eller kræve en uforholdsmæssig stor indsats fra os som dataansvarlig at opfylde oplysningspligten over for dig, eller hvis opfyldelse af oplysningsforpligtelsen vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af formålene med vores behandling af oplysningerne.  

9.  Klageadgang 

Hvis du er uenig i den måde, som Advokatfirmaet Flemming Jensen behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

10. Ændringer i privatlivspolitikken

Advokatfirmaet Flemming Jensen forbeholder sig retten til at opdatere denne privatlivspolitik. Den nyeste version af privatlivspolitikken kan altid findes på vores hjemmeside www.fjlaw.dk.

 

(Denne opdaterede privatlivspolitik er gældende fra den 22. marts 2019 og erstatter privatlivspolitik gældende fra den 25. maj 2018)