Generelle oplysninger om FJLAW

Generelle oplysninger om Advokatfirmaet Flemming Jensen

Advokatfirmaet Flemming Jensen er etableret på adressen:

Dalgasgade 29 A, 3. sal
7400 Herning
Tlf. nr.: 97 12 00 31
E-mail:  info@fjlaw.dk

Vores CVR nr. er 31 60 58 73.

Advokatfirmaet Flemming Jensen er organiseret som advokatanpartsselskab.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Flemming Jensen er beskikket af Justitsministeren i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatfirmaet Flemming Jensen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Flemming Jensen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets karakter, omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal åbningstid, eller om der har været tale om en hastesag, og det med sagen forbundne ansvar.

Advokatfirmaet Flemming Jensen anvender standardiserede forretningsbetingelser, der kan læses på denne hjemmeside under fanen "Forretningsbetingelser".

Advokatfirmaet Flemming Jensen anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, jf. det anførte i Advokatfirmaet Flemming Jensens forretningsbetingelser.

Advokatfirmaet Flemming Jensen samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Advokatfirmaet Flemming Jensen har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Flemming Jensen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Særligt vedrørende begrænset dækning efter indskydergarantireglerne

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, som De/Deres virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som for de penge De selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over EUR 100.000, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder, at De potentielt - hvis banken bliver nødlidende - vil miste beløb ud over EUR 100.000. Hvis De/Deres virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan De kun få dækket i alt EUR 100.000 via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til EUR 10 mio.

Advokatanpartsselskabet Flemming Jensen har samleklientkonti i pengeinstitutterne Danske Andelskassers Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Spar Nord Bank A/S og Sydbank A/S.