Hvidvask regler

Advokatfirmaer har pligt til at være opmærksomme på, om deres klienters aktiviteter kan have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Reglerne er beskrevet i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven).

Hvidvaskningsloven foreskriver blandt andet:

  • Pligt til at sikre sig legitimation fra klienter.
  • Underretningspligt ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Advokatfirmaet Flemming Jensens klienter vil oftest kun mærke konsekvensen af disse regler ved, at vi vil anmode om kopi af klientens pas eller kørekort, når klientforholdet etableres.

Hvis klienten er et selskab, vil vi indhente en selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen, ligesom vi vil anmode om kopi af pas eller kørekort fra den/de reelle ejere af selskabet. Ved de reelle ejere forstås de fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer selskabet. Dette gælder eksempelvis aktionærer, som ejer 25 pct. af aktiekapitalen.

For klienter, der ikke er fysisk til stede for at legitimere sig, gælder der skærpede krav til identifikation. Ud over ovennævnte billedlegitimation vil der sædvanligvis blive stillet krav om kopi af sygesikringskort eller andet, som kan øge sikkerheden for, at Advokatfirmaet Flemming Jensen kender identiteten på klienten. Ved pengeoverførsler kan der blive stillet krav om, at den første betaling foretages via en konto åbnet i klientens navn i et dansk pengeinstitut.

Advokatfirmaet Flemming Jensen har pligt til at opbevare klientens identitetsoplysninger i 5 år efter klientforholdets afbrydelse.

Hvis Advokatfirmaet Flemming Jensen får mistanke om, at vores klient er i færd med at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, har vi som udgangspunkt pligt til at indberette dette til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.

Advokatmyndighederne fører tilsyn med, at advokater overholder reglerne udstedt i henhold til hvidvaskningsloven.