Få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Kontakt os på +4597120031 eller info@fjlaw.dk.

 

 

Har du som følge af personskaden været helt eller delvist sygemeldt fra arbejdet og samtidig været undergivet en form for lægelig behandling eller genoptræning, kan du have krav på svie og smerte. 

I særlige tilfælde kan du have krav på godtgørelse for svie og smerte, selvom du ikke er sygemeldt. Det er altid en individuel vurdering, hvor der blandt andet lægges vægt på dine gener/smerters omfang, at du ikke kan anses for "rask", og om der er andre grunde til, at du har været nødsaget til at genoptage arbejdet – eksempelvis en særlig situation på arbejdet. 

Godtgørelsen for svie og smerte er et skattefrit beløb, som udgør 210 kr. pr. dag (2020 takst, der reguleres årligt). 

Kravet ophører, når du har genoptaget dit arbejde i væsentligt samme omfang som før skaden og ikke længere er undergivet behandling. Du kan dog maksimalt modtage 80.000 kr. (2020 takst), svarende til godt 1 års sygemelding, hvorefter dit krav på godtgørelse for svie og smerte ophører uanset, om du fortsat er sygemeldt. 

Derudover ophører dit krav på godtgørelse for svie og smerte, når dit eventuelle varige mén er fastsat og udbetalt. 

Det er en betingelse, at der er nogen, der er ansvarlig for din personskade, og godtgørelsen kræves udbetalt af den ansvarlige modpart. Det betyder eksempelvis, at hvis der er tale om en ren arbejdsskade, dvs. hvis ikke hverken arbejdsgiver eller andre er ansvarlige, så har du ikke krav på godtgørelse for svie og smerte.