Få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Kontakt os på +4597120031 eller info@fjlaw.dk.

 

 

Hvis du som følge af din personskade eller arbejdsskade ikke længere kan tjene det samme som før skaden, kan du være berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne. 

For at have et krav, skal der som udgangspunkt være tale om en varig indtægtsnedgang på mindst 15 %. Dette gælder både ved arbejdsskader og personskader. 

I arbejdsskadesager er det Arbejdsmarkedet Erhvervssikring, der fastsætter erhvervsevnetabserstatningen, mens det ved private personskader er forsikringsselskabet. Kan man ikke blive enige om erhvervsevnetabserstatningen, er der dog mulighed for, at sagen bliver forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som har en afdeling til private erstatningssager, hvor man kan få vurderet blandt andet erhvervsevnetabet. 

Der gælder dog særlige regler ved tab af erhvervsevne til børn under 15 år. 

Beregningen 

Erhvervsevnetabsprocenten beregnes ved at sammenligne din evne til at tjene penge før skaden sammenholdt med din indtjeningsevne efter skaden. 

Ved indtjeningsevnen før skaden ser man således på, hvad du kunne tjene forud for ulykken, men der bliver også taget hensyn til, såfremt indtjeningen var mindre, fordi du eksempelvis var student. Havde du nogle forudbestående helbredsmæssige problemer, men kunne du arbejde fuldt ud, så er hovedreglen, at der ikke skal laves et fratræk i erstatningen, medmindre modparten kan løfte en streng bevisbyrde for at godtgøre, at dette helbredsmæssige problem uanset skaden ville have nedsat arbejdsevnen, så du alligevel ikke kunne arbejde fuld tid fremover. Udgangspunktet er altså, at skadevolder må tage skadelidte, som skadelidte er. 

Når din indtjeningsevne efter skaden skal vurderes, tages der hensyn til dine muligheder for at skaffe dig en indtægt ved et arbejde, der med rimelighed kan forlanges af dig, henset til dine evner, alder og muligheder for omskoling mv. 

Ved udregning af erhvervsevnetabserstatningen efter erstatningsansvarsloven tages erhvervsevnetabsprocenten * 10 * årslønnen. 

Årslønnen er som udgangspunkt den indtægt, du har haft igennem de sidste 12 måneder før ulykken. Som erhvervsdrivende tages der udgangspunkt i de seneste 3 års indtægt/resultat før ulykken. 

Erstatningen nedsættes dog med 1% for hvert år, du var ældre end 29 år på skadestidspunktet, og med 2% for hvert år du var ældre end 54, men dog kun frem til det fyldte 69 år. 

Differencekrav 

Såfremt der er tale om en arbejdsskade samtidig med, at der er en ansvarlig modpart, er det vigtigt at være opmærksom på, at erstatningen fastsættes efter 2 forskellige lovregler. I Arbejdsskadesagen fastsættes erstatningen efter arbejdsskadesikringsloven, mens det for den ansvarlige modpart fastsættes efter erstatningsansvarsloven. 

Idet erstatningen fastsættes efter 2 forskellige regelsæt, kan der være en difference mellem de 2 erstatninger. Ofte vil erstatningen være højere efter erstatningsansvarsloven , og hvis du har krav på erstatning efter begge lovsæt, så vil du altså også have krav på differencen over for den ansvarlige modpart.