Få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Kontakt os på +4597120031 eller info@fjlaw.dk.

 

 

Hvis du som følge af en personskade midlertidigt har mistet indtægt, fordi du ikke har kunnet arbejde, eller ikke har kunnet arbejde i samme omfang som før ulykken, kan du få dækket dit indkomsttab. Hvis du får fuld løn under sygdom, kan du stadig have et indtægtstab fra mistet overarbejde, diverse personalegoder (eks. fri bil) eller indtægter fra bijob. 

For at være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste kræver det, at nogen er ansvarlig for din skade, og at du kan godtgøre dit tab. 

Sådan beregnes tabt arbejdsfortjeneste 

Tabt arbejdsfortjeneste beregnes som den indtægt, du kunne have forventet at tjene, hvis skaden ikke var sket, fratrukket din faktiske indkomst. 

Ved opgørelsen af din forventede løn medregnes både pensionsbidrag, feriegodtgørelse (også selvom du har ferie med løn) og tillæg mv. Kan du dokumentere en lønstigning, skal denne ligeledes medregnes fra tidspunktet for lønstigningens indtræden. 

Herefter fratrækker du din faktiske indkomst, hvilket eksempelvis kan være sygedagpenge. Er der tale om en arbejdsskade, hvor du får udbetalt midlertidigt erhvervsevnetab, skal også denne indtægt fratrækkes. Udbetalinger fra private pensionsordninger med dækning af tab af erhvervsevne skal dog som udgangspunkt ikke fratrækkes. 

Beregningen af tabt arbejdsfortjeneste foretages før skat, og du skal betale skat af den erstatning, du modtager. 

Hvornår kan man få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 

Du kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra det tidspunkt, hvor der konstateres et indtægtstab på grund af personskaden og frem til det tidspunkt, hvor du kan arbejde igen i samme omfang som før skaden. 

Har personskaden medført, at din erhvervsevne er blevet nedsat med minimum 15% eller derover, kan erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kræves indtil det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over erhvervsevnen. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal således dække det midlertidige indtægtstab, mens erstatning for tab af erhvervsevne skal dække det varige indtægtstab. 

Såfremt det er en ansvarlig modpart, der har fastsat det midlertidige eller endelige erhvervsevnetab, skal skønnet være foretaget på et forsvarligt grundlag, det skal være rimeligt, og betaling skal være sket. Herefter vil den ansvarlige modpart stoppe udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste. 

Er der tale om en arbejdsskade, kan erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kræves, indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer en endelig afgørelse om erhvervsevnetab, og den ansvarlige modpart har således ikke muligheden for midlertidigt at skønne erhvervsevnetabet for at stoppe udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste. 

Tabt arbejdsfortjeneste er en midlertidig erstatning, som bør opgøres og udbetales løbende.