Få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Kontakt os på +4597120031 eller info@fjlaw.dk.

 

 

Varigt mén er en skattefri godtgørelse, som du kan få udbetalt som kompensation for, at du som følge af en skade må leve med gener i din dagligdag. 

Et varigt mén kan først vurderes, når dine gener er vedvarende – det vil sige, når du er færdigbehandlet, og din tilstand ikke bliver hverken værre eller bedre. Derfor foretages en vurdering af det varige mén normalt først, når der er gået 1 år fra skadens indtræden. 

Méngraden fastsættes ud fra en lægefaglig vurdering af genernes art, omfang og karakter, hvorfor der sædvanligvis indhentes en speciallægeerklæring. Det er derfor vigtig, at du får oplyst alle dine gener gennem hele forløbet, så de bliver taget i betragtning. Såfremt speciallægen ikke får spurgt ind til eller undersøgt alle dine gener fra personskaden, så bør du selv gøre opmærksom på disse. 

Ved udmålingen tager man udgangspunkt i den vejledende méntabel, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udarbejdet. Méntabellen er vejledende, og der er således plads til variationer, ligesom tabellen i særlige tilfælde kan fraviges. 

Har du har flere skader som følge af personskaden, vurderer man alle skaderne og sygdommen i sin helhed, og man lægger således ikke blot flere méngrads-procenter sammen. Ligeledes vil der ske et skønsmæssigt fradrag i godtgørelsen, hvis du forud for personskaden havde lignende gener. 

Omhandler din skade en arbejdsskade eller en ansvarssag, så vil du have krav på godtgørelse af varigt mén, hvis ménet vurderes til minimum 5%. Godtgørelsen er standardiseret, og taksten for varigt mén er i 2020 fastsat til 9.180 kr. pr. méngrad. Du kan i særlige tilfælde blive tilkendt en méngrad på 120 %, men godtgørelsen kan maksimalt udgøre 1.101.600 kr. (2020 takst). 

Er der derimod tale om en ulykkesforsikring, så udregnes godtgørelsen i forhold til forsikringssummen, og det fremgår af dine forsikringsbetingelser, hvilken ménprocent der giver ret til en udbetaling. 

I arbejdsskadesager fastsætter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dit varige mén. Er der ikke tale om en arbejdsskade, vil det være de enkelte forsikringer eller instanser, som selv foretager vurderingen. Kan man ikke blive enige om méngraden, er der dog mulighed for, at sagen bliver forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som har en afdeling til private erstatningssager, hvor man kan få vurderet blandt andet det varige mén.