Få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Kontakt os på +4597120031 eller info@fjlaw.dk.

 

 

Er du kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, så kan du være berettiget til erstatning. Det kan både være i forbindelse med en arbejdsulykke, eller hvis du har pådraget dig en erhvervssygdom. Fælles for de to er dog, at din skade skal skyldes arbejdet, eller de forhold arbejdet er foregået under. Det er til gengæld ikke et krav, at nogen er ansvarlig for skaden.

De erstatningsposter, du kan få ved en arbejdsskade, er behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger mv.. Du kan dog være berettiget til yderligere erstatning fra egne forsikringer, eller hvis der er en ansvarlig skadevolder. 

Arbejdsulykke

Der er tale om en arbejdsulykke, hvis du har været ude for en hændelse eller påvirkning på arbejdet, som medfører fysiske eller psykiske gener inden for 5 dage. Forbigående smerter, som går over af sig selv uden behandling, vil normalt ikke være en arbejdsskade. Eksempelvis vil et blåt mærke ikke være en arbejdsskade.

Hændelsen skal være årsagen til generne, og den skal være egnet til at give skaden. Et eksempel kunne være, at et tungt eller akavet løft kan være egnet til at give en rygskade, mens det at rejse sig fra en stol næppe er egnet hertil. Det er dog altid en konkret vurdering.

Det er dig som skadelidende, der har bevisbyrden for, at der har været en hændelse eller påvirkning i arbejdstiden, og at den har medført en personskade inden for 5 dage. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig dokumentation for, at skaden er sket (hvor, hvornår, hvordan mv.), og de gener du har fået. Det kan du eksempelvis gøre ved hjælp af journal fra læge eller hospital, ved brug af vidner eller billeder eller lignende.

Arbejdsskaden skal skyldes arbejdet, eller de forhold arbejdet er foregået under. Det betyder, at skaden som udgangspunkt skal være sket på arbejdsgiverens matrikel og i arbejdstiden. Skader sket under transport til og fra arbejdet, en smuttur i frokostpausen mv. er dermed ikke en arbejdsulykke. Undtagelserne hertil er eksempelvis, hvis man har tilkaldevagt, hvis skaden sker under et ærinde for arbejdsgiveren eller lignende. Særligt relevant for 2020 er, at også skader sket på hjemmekontoret kan være en arbejdsulykke.

Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver er forpligtet til at anmelde din arbejdsulykke til sit forsikringsselskab, og at det skal gøres inden for 1 år. Du bør sikre dig, at arbejdsskaden er anmeldt korrekt, og at beskrivelsen af hændelsen er både korrekt og præcis. Bliver arbejdsskaden ikke anmeldt, kan du selv gøre det ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Erhvervssygdomme

Der er tale om en erhvervssygdom, hvis du har fået en lidelse eller sygdom, der skyldes de påvirkninger, du har været udsat for på arbejdet. Påvirkninger af denne art kan eksempelvis være en arbejdsbevægelse, der bliver gentaget mange gange, eller arbejde i meget støjende omgivelser. I modsætning til arbejdsulykker er en erhvervssygdom noget, der udvikler sig over tid, og det er din læge eller speciallæge, der skal anmelde en erhvervssygdom.

For at en erhvervssygdom kan anerkendes, kræves det, at både sygdommen og de påvirkninger, der har givet sygdommen, står på erhvervssygdomsfortegnelsen. (https://www.aes.dk/love-og-praksis/erhvervssygdomsfortegnelsen ).

Står sygdommen ikke på erhvervssygdomsfortegnelsen, kan den dog alligevel blive anerkendt som en arbejdsskade, hvis

  • det kan dokumenteres, at der foreligger lægevidenskabelig dokumentation for sammenhængen mellem sygdommen og de arbejdsmæssige påvirkninger i samme omfang som for de sygdomme, der er optaget på listen.
  • man har været udsat for særligt belastende og ekstraordinære eller atypiske forhold i arbejdet, og dette med overvejende sandsynlighed har medført sygdommen.

I begge tilfælde skal sagen forelægges Erhvervssygdomsudvalget. 

Har du brug for hjælp?

Er din arbejdsskade blevet afvist? Har du fået en afgørelse, du er utilfreds med? Har arbejdsskadeforsikringen klaget over en afgørelse, som du var tilfreds med, uden at du forstår hvorfor? Eller har du af andre grunde brug for hjælp? Så står vores team inden for personskade klar til at hjælpe dig. Vi er specialiseret på området, og du har altid ret til en gratis vurdering af din sag – uanset hvor i landet du bor. Ring blot på 93 63 03 93.